16 Tường Trình Sức Khỏe Là Vàng 1997

pdf 16 Tường Trình Sức Khỏe Là Vàng 1997

Chương Trình Sức Khoẻ Là Vàng là chương trình vận động giảm hút thuốc l;á trong cộng đồng người Việt tại Vùng Tây Nam và Trung Tâm Sydney NSW Australia từ năm 1993 đến 2003. Kết quả sau 2 năm vận động số người hút thuốc giảm từ 41%  (1993) xuống 34% (1995), 35% (1997)