VDAP

photo-07
photo-16
photo-13
photo-15
photo-05
photo-08
photo-12
photo-06
photo-02
photo-03
photo-09
photo-17
photo-04
photo-14
photo-01
photo-10
photo-11

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Bia Rượu - Alcohol

Bia Rượu - Alcohol

pdf  Bia Rượu  

 

Nghe Online hay tải xuống

 

Loại -Class:

  • Hợp pháp – Legal
  • Bất hợp pháp đối với người dưới 18 tuổi - Illegal to people under 18 years old
  • Ức chế thần kinh – Depressant

Xem thêm: Bia Rượu - Alcohol

Vui Uống An Toàn

1A Giới thiệu                  01 VuiUongAnToan                                                                                                                                                            1B introduction

2A Văn hóa rượu       

Xem thêm: Vui Uống An Toàn

Chuyên mục phụ

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Rượu