VDAP

photo-16
photo-14
photo-10
photo-12
photo-15
photo-05
photo-02
photo-01
photo-09
photo-03
photo-04
photo-06
photo-17
photo-08
photo-13
photo-11
photo-07

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Vui Uống An Toàn

1A Giới thiệu                  01 VuiUongAnToan                                                                                                                                                            1B introduction

2A Văn hóa rượu       

02 VanHoaRuouBia2B Văn hóa rượu

3A Rượu và sức khỏe           03 RuouVaSucKhoe                            

3B Rượu và sức khỏe

4A Rượu và Ung thư                                                                                                                                             4B Quan Niệm Sai lầm về Rượu

5A Phụ nữ và Rượu            05 PhuNuvaRuouBia                                                                                                                                                                                                   5B Phụ nữ và Rượu

6A Rượu và Thanh niên                06 RuouBiaVaThanhNien6B Rượu và Thanh niên

7A Rượu và Luật pháp                                               07 RuouBiaVaLuatPhap7B Rượu và Luật pháp

8A Ảnh hưởng của Rượu                                                                                                                                     

8B Ảnh hưởng của Rượu

9A Ngăn ngừa lạm dụng       09 NguaSuLamDungRuou         

9B Bạn có phải là người nghiện rượu?   09 BanCoPhaiLa

10A Ly Tiêu chuẩn                                           10 LyRuouTieuChuan10B Ly Tiêu chuẩn

11A Bí quyết Uống Rượu      11 VuiUongAnToan11B Bí quyết Uống Rượu

12A Những sinh hoạt lành mạnh  12 SinhHoatLanhManh12B Những sinh hoạt lành mạnh 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Rượu Vui Uống An Toàn