VDAP

photo-12
photo-15
photo-01
photo-10
photo-06
photo-17
photo-14
photo-09
photo-07
photo-03
photo-16
photo-05
photo-08
photo-02
photo-11
photo-04
photo-13

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Bài 10

Bài 10 

 

Bài 10

Bài 09

Bài 09 

 

Bài 09

Bài 02

Bài 02  

 

Bài 02     

 

Bài 08

Bài 08 

 

Bài 08

Bài 03

Bài 03

Bài 03

Các bài khác...

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Những Vấn Đề Liên Quan Các Bệnh Khác