VDAP

photo-16
photo-09
photo-02
photo-06
photo-05
photo-01
photo-07
photo-14
photo-04
photo-12
photo-03
photo-13
photo-15
photo-08
photo-17
photo-11
photo-10

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Thông Tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan C trong Website

Có nhiều thông tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan B, C trong Website sau đây:
http://www.mhahs.org.au/index.html

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Bệnh Liên Hệ HIV-AIDS và Viêm Gan C Thông Tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan C trong Website