VDAP

photo-05
photo-12
photo-04
photo-17
photo-16
photo-13
photo-02
photo-01
photo-14
photo-11
photo-09
photo-10
photo-08
photo-15
photo-03
photo-07
photo-06

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

06 Hút Thuốc Thụ Động - Passive Smoking

passivesmok      pdf 06 HÚT THUỐC THỤ ĐỘNG: Hút thuốc thụ động là khi chúng ta hít thở phải khói thuốc của người khác.  Khói thuốc gồm khói toả ra từ đầu điếu thuốc đang cháy và khói thuốc của người đang hút thở ra.  Nhiều người lầm tưởng là chỉ có những người hút mới bị ảnh hưởng.  Thật ra hít phải khói thuốc cũng bị ảnh hưởng tương tự như những người hút thuốc......

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 06 Hút Thuốc Thụ Động - Passive Smoking