VDAP

photo-14
photo-12
photo-05
photo-06
photo-11
photo-17
photo-13
photo-04
photo-03
photo-15
photo-10
photo-16
photo-07
photo-08
photo-02
photo-01
photo-09

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

06 Hút Thuốc Thụ Động - Passive Smoking

passivesmok      pdf 06 HÚT THUỐC THỤ ĐỘNG: Hút thuốc thụ động là khi chúng ta hít thở phải khói thuốc của người khác.  Khói thuốc gồm khói toả ra từ đầu điếu thuốc đang cháy và khói thuốc của người đang hút thở ra.  Nhiều người lầm tưởng là chỉ có những người hút mới bị ảnh hưởng.  Thật ra hít phải khói thuốc cũng bị ảnh hưởng tương tự như những người hút thuốc......

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 06 Hút Thuốc Thụ Động - Passive Smoking