VDAP

photo-13
photo-16
photo-03
photo-17
photo-05
photo-11
photo-04
photo-12
photo-09
photo-01
photo-06
photo-08
photo-02
photo-07
photo-15
photo-14
photo-10

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

5 - Cai Nghiện Cần Sa - Treatment for cannabis use problems

Cai Nghiên Cần Sa: Đối với những người sử dụng, đặc biệt là những người bắt đầu sử dụng cần sa khi còn trẻ và sử dụng nhiều, việc cai nghiện thường cần thiết để giải quyết các vấn đề có liên quan với việc sử dụng. Những lý do thúc đẩy cai nghiện cần sa có thể bao gồm một số vấn đề thể lý và tâm lý. Đọc thêm: CAI NGHIỆN CẦN SA NCPIC

Xem thêm: 5 - Cai Nghiện Cần Sa - Treatment for cannabis use problems

4 - Nguy Cơ Nảy Sinh Vấn Đề Do Sử Dụng Cần Sa - People at risk of developing problems with their cannabis use

 CanSa4 Rist 288x88

  Những người có nguy cơ nảy sinh các vấn đề do sử dụng Cần Sa......Khộng phải tất cả mọi người khi sử dụng Cần Sa đều bị nảy sinh các vấn đề. Mặc dù môt số người có nhiều nguy cơ phát triển các vấn đề hơn những người khác, nhưng triêu chứng này có thể phát sinh ở bất kỳgiai đoạn nào của việc sử dụng Cần Sa. Xin mời đọc: "NHỮNG NGƯỜI CÓ NGUY CƠ....."

Xem thêm: 4 - Nguy Cơ Nảy Sinh Vấn Đề Do Sử Dụng Cần Sa - People at risk of developing problems with their...

2 - Cần Sa Và Luật Pháp - Cannabis And The Law

 

Tại Úc, Cần Sa có phải là ma túy bât hợp pháp không? Sự khác biêt giữa viêc bỏ-không-buôc-tội và hợp pháp hóa cần sa là gì? Luât Pháp ở mỗi Tiểu Bang khác nhau ra sao? Xin mời đọc CẦN SA VÀ LUẬT PHÁP  

Xem thêm: 2 - Cần Sa Và Luật Pháp - Cannabis And The Law

1 - Cần Sa Là Gì? - What Is Cannabis?

 1CanSa 288x88

Cần Sa là gì? Có bao nhiêu người sử dụng? Tại sao người ta sử dụng Cần Sa? Những tác dụng tưc thời và lâu dài của Cần Sa ra sao? Xin mời đọc tiếp: Cần Sa Là Gì của Trung Tâm Quôc Gia Úc ại Lợi Thông Tin và Phòng Ngừ Cần Sa NCPIC

  Xem thêm thông tin tại:  CẦN SA LÀ GÌ? - NCPIC

Xem thêm: 1 - Cần Sa Là Gì? - What Is Cannabis?

3 - Cần Sa Và Sức Khỏe Tâm Thần - Cannabis And Mental Health

 

Hút Cần Sa có gây ra bệnh Tâm Thần Phân Liêt? Trầm Cảm? Lo Âu  Quá Đô?  Có phải một số người có nguy cơ hơn những người khác? Xin mời đọc: CẦN SA VÀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN của Trung Tâm Quôc Gia Thông Tin và Phòng Ngừa Cần Sa NCPIC

 

Xem thêm: 3 - Cần Sa Và Sức Khỏe Tâm Thần - Cannabis And Mental Health

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Ma Túy Cần Sa