VDAP

photo-12
photo-10
photo-15
photo-13
photo-07
photo-03
photo-08
photo-16
photo-06
photo-17
photo-11
photo-04
photo-14
photo-01
photo-02
photo-05
photo-09

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Thông Tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan C trong Website

Có nhiều thông tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan B, C trong Website sau đây:
http://www.mhahs.org.au/index.html

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Bệnh Liên Hệ HIV-AIDS và Viêm Gan C Thông Tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan C trong Website