VDAP

photo-07
photo-17
photo-01
photo-05
photo-14
photo-15
photo-16
photo-11
photo-09
photo-12
photo-13
photo-06
photo-02
photo-03
photo-10
photo-08
photo-04

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

HIV-01

HIV/AIDS  Bạn có biết HIV? Làm sao để không bị lây HIV? HIV có khác với AIDS? HIV lây nhiễm thế nào? Làm sao biết được mình bị nhiễm HIV? Làm sao nhận biết được một người có HIV/AIDS? Đi du lịch ngoại quốc và HIV/AIDS

Khoa Học & Y Khoa